Soluzioni


13

Havi lu fiascu
e vinu nun ,
Havi li corna
e vi nun ,
pitta lu mura
e pitturi nun
La lumaca

12. Bedda signura
di l'artu palazzu,
Bianca sugnu
e niura mi fazzu,
Caru 'nterra
e nenti mi fazzu
L'oliva

11. Sugnu riduttu ccu la peddi e l'ossa
Staju appujatu a un debuli vastuni
E 'nto nvernu mi stirunu l'ossa,
'nta stati mi mentunu a la gnuni
L'ombrello

10. Nun avi vucca
e parra;
Nun avi pedi
e camina
La lettera

9. Do' voscu nasci,
Do' pettu pasci,
E 'u s cantu
A tutti alligrisci
La chitarra

8. Bellu a vidiri,
Caru a 'ccattari
Jnchilu 'i carni
E lassalu stari
l'anello

7. Quannu passa iddu,
T'ha luvari  'u cappeddu
Il pettine

6. Si s pueta,
e si l'arma t'abbasta
m'ha diri cu' ha
la ventri ni la testa
il polipo

5. Supra pilu, 
sutta pilu
Sutta cc' 
l'argentu vivu
l'occhio

4. Haiu 'na badda
Ccu setti purtusa
la testa

3. La signuruzza mia, la m dunzella
Ch' frisca e bella, a lu sirenu st;
Un cori ardenti cci duna un vasuni
E all'ammucciuni idda si nni v.
La neve e il sole

2. Nasci cu li corna,
Crisci senza corna
E mori cu li corna
La Luna

1. Si 'un mi movu, sugnu fimmina;
si mi movu, sugnu masculu

l'aria e il vento